Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser for Last Mile AS 

1. Pris

Pris er pr. enhet, dersom ikke annet er angitt, merverdiavgift er ikke inkludert. Prisene er basert på våre leverandørers priser, gjeldende tollsatser, avgifter, valutakurser og internasjonale råvarepriser. Vi tar forbehold om retten til prisendring uten varsel.

2. Tilbud/gyldighet

Dersom ikke annet er angitt, er tilbudet gyldig i 30 dager fra tilbudsdato.

3. Betalingsvilkår

Kreditt avtales individuelt, normalt 15 dager. Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Selger har panterett i leverte varer inntil hele kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt. Vi anbefaler elektronisk faktura – EHF/Pdf. For papirfaktura påløper et gebyr på NOK 100,-.

4. Leveringsvilkår

Den oppgitte leveringstiden er basert på opplysninger fra våre leverandører. Vi leverer EXW vårt lager, iht Incoterms 2010. Leveringsadresse for norske kunder skal være i Norge. Leveringsadresse for kunder i utlandet må være kundens registrerte adresse. Vi fraskriver oss ansvar for følgene av forsinkelser eller kansellering fra våre leverandører. Forsinket levering alene gir ikke rett til kansellering.

5. Leveringstidspunkt

Varen anses som levert når den er overlatt befrakter.

6. Frakt/emballasje

Last Mile beregner frakt i henhold til faktiske kostnader inkludert pakking, emballasje og administrasjon av forsendelse. For frakt utover standard befraktning i Norge gjelder egne satser og betingelser.

7. Reklamasjon

Kjøper har plikt til å undersøke produktet ved ankomst. Reklamasjon må skje skriftlig i løpet av 10 dager etter at varen er mottatt. Eventuell retur skal avtales på forhånd, se punkt 10.

8. Garanti/service

Garantitiden regnes fra vår forsendelsesdato og gjelder i henhold til våre leverandørers garantibestemmelser. Garantien bortfaller hvis:

a. Det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke.
b. Betalingsbetingelsene ikke er oppfylt.
c. Varen er skadet som følge av ukyndig behandling.
d. Varen er utsatt for eksterne påkjenninger som overstiger det varen er beregnet for.

Ved et eventuelt garantiansvar, svarer Last Mile oppad begrenset til varens kjøpsverdi.

9. Ansvar

Last Mile fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Last Mile forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

10. Annullasjon/retur

Bindende kjøpsavtale er inngått når vi har bekreftet kundens ordre, eller har akseptert den mottatte bestillingen. Avtalen kan bare endres med vår tillatelse, etter at den også er akseptert av vår leverandør.

Ønskes varer returnert, må dette avtales i hvert tilfelle etter følgende retningslinjer:

a. Feilleveringer krediteres med 100% av fakturabeløpet.
b. Retur av normal lagervare hvor feilen ikke skyldes Last Mile og retur er godkjent, krediteres med 70% av fakturabeløp.
c. Produkter som ikke lagerføres, eller er spesielt sammensatt eller produsert for kunden tas ikke i retur.
d. All retur, unntatt i punkt 10 a. skjer for kjøpers regning og risiko.

Et RMA nummer utstedt av Last Mile, skal alltid følge forsendelsen. Varer som ikke er komplette og pakket i original emballasje tas ikke i retur.

Returnerte produkter skal vedlegges kopi av faktura eller pakkseddel, og påføres navn på vår kontaktperson som har godkjent returen.

11. Tvistespørsmål

Ved tvistespørsmål vedtas Asker & Bærum Herredsrett som verneting.

12. El-retur

Vi minner våre kunder om at EE avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall, men isteden enten leveres tilbake til oss eller leveres inn ved særskilte returordninger og at slikt avfall er gratis å levere.