Miljø policy

Last Mile jobber kontinuerlig med og forplikter seg til å gjøre virksomheten mer miljøtilpasset og oppfylle våre miljømål. Samfunnet, kundene og ansatte forventer økt innsats for vern av miljøet. Last Mile arbeider for å redusere miljøpåvirkningen og øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og redusere ressursforbruk, utslipp og avfall. Den største miljøutfordringen i Last Mile er relatert til transport av produkter.  

Der det er mulig bør Last Mile kjøpe produkter med minst mulig miljøpåvirkning.  

 

Gjennom å stille krav til produkter, tjenester og leverandører skal Last Mile stimulere leverandørmarkedet til kontinuerlig å ha fokus på utvikling av produkter og tjenester som bidrar til en mer bærekraftig utvikling.

 

Last Mile har utarbeidet bærekrafts mål og skal årlig utarbeide ESG rapport. 

 

Av FNs 17 bærekraftsmål, er det fire av disse der Last Mile i større grad kan påvirke og bidra. Det gjelder følgende mål:

  • Nr. 9: Innovasjon og infrastruktur: Gjennom nye og innovative løsninger levert av oss, vil kommuner og bedrifter kunne drive mer effektivt, miljøvennlig og mer lønnsomt.
  • Nr. 11: Bærekraftige byer og samfunn: Vi leverer innovativ teknologi til samfunnskritisk infrastruktur for å ivareta liv, helse, samt opprettholde viktige samfunnsfunksjoner.
  • Nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon: Våre største leverandører/produsenter skal oppfylle de kvalitet- og miljøkriteriene vi setter. Kriteriene skal være koblet opp mot bærekraft, herunder internasjonale miljøstandarder/sertifiseringer.
  • Nr. 17: Samarbeid for å nå målene: Vi skal ha et godt samarbeid med kunder, partnere og offentlige myndigheter for å utvikle og levere innovative, robuste og bærekraftige løsninger til markedet. Deltagelse i bærekrafts nettverk som NO17 er eksempel på et slikt samarbeid. 

 

Last Mile er også medlem i Bærekrafts nettverket NO17 for å bidra til bærekraftige lokalsamfunn og innovative løsninger for offentlig og privat sektor.

 

Anskaffelser  

Alle anskaffelser skal bidra til å oppnå Last Miles miljøvisjon «å jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling». I alle anskaffelser bør det vurderes om kravene til produktet og/eller tjenesten understøtter Last Miles miljømål når det gjelder transport, energi og avfall og eventuelle andre fastsatte miljømål. Miljøerklæring bør signeres av leverandør.  


Vektlegging

Ved planlegging og gjennomføring av Last Mile anskaffelser skal det legges vekt på miljømessige konsekvenser, universell utforming og livssykluskostnader i samsvar med utarbeidede rutiner og retningslinjer. Last Miles Innkjøp skal ha oversikt over slike rutiner og retningslinjer. 

05.06.2024